1

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ nào sau đây?

 • A

  Là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế

 • B

  Là bản vẽ của thiết kế kỹ thuật

 • C

   Là bản vẽ của thiết kế bản vẽ thi công

 • D

   Tất cả các đáp án trên