1

Vì sao phải có thiết kế cơ sở trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi:

 • A

  Là cơ sở để quản lý dựán.

   

 • B

  Không phải là cơ sở để lậpTMĐT.

   

 • C

  Là căn cứ để quyết định đầu tư xâydựng.

   

 • D

  Là cơ sở để tiến hành lập Dự toánXDCT.