1

Tổ chức giám sát thi công xây dựng phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng công trình trong các trường hợp nào sau đây?

 • A

  Các công trình đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công

 • B

  Các công trình đầu tư bằng nguồn vốn khác

 • C

  Không trường hợp nào cần

  .

 • D

  Tất cả các trường hợp trên