1

Tốc độ cho phép lưu hành trên đường là phương án nào trong phương án sau ?

 • A

  Là tốc độ thiết kế của đường

   

 • B

  Là tốc độ quy định theo cấp hạng kỹ thuật của đường

   

 • C

  Là tốc độ tối thiểu xe chạy trên đường

  L

 • D

  à tốc độ lưu hành cho phép phụ thuộc vào tình trạng thực tế của

  đường do cơ quan quản lý đường quy định