1

Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm những nội dung nào sau đây?

 • A

  Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc

 • B

  Quản lý khối lượng công việc; chất lượng xây dựng

 • C

  Quản lý tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng

 • D

  Tất cả các nội dung ở trên