1

Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định nào sau đây là đúng?

 • A

  Được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động

 • B

  Không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề

 • C

  Tuân thủ cả quy định a và b

 • D

  Được tham gia các hoạt động xây dựng đối với những dự án nhóm C, công trình cấp II trở xuống