1

Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm với ai về công việc do mình thực hiện?

 • A

  Chủ đầu tư

   

 • B

  Thầu chính hoặc tổng thầu

   

 • C

  Chủ đầu tư và thầu chính hoặc tổng thầu

   

 • D

  Chịu trách nhiệm với ai là căn cứ vào các điều khoản cam kết trong hợp đồng xây dựng