1

Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào được sử dụng để phân loại và gọi tên đất loại sét:

 • A

  Giới hạn chảy (WL)

   

 • B

  Độ sệt (B)

   

 • C

  Chỉ số dẻo (Ip)

   

 • D

  Giới hạn dẻo (Wp)