1

Trong trạm/nhà máy XLNT, thời gian tuyển nổi cần thiết trong thiết bị

hay bể tuyển nổi?

 • A

   

  Không dưới 15 phút

   

 • B

  Không dưới 20 phút

   

 • C

  Không dưới 25 phút

   

 • D

  Không dưới 30 phút