1

Trạm/nhà máy XLNT phải xây dựng bể lắng cát khi nào?

 • A

   

  Có công suất ≥ 100 m3/ngày đêm

   

 • B

  Có công suất ≥ 500 m3/ngày đêm

   

 • C

  Có công suất ≥ 1000 m3/ngày đêm

   

 • D

  Có công suất bất kỳ.