1

Thiết kế, dự toán xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ
sở gồm những nội dung chủ yếu gì?

 • A

  Phương án kiến trúc, phương án công nghệ (nếu có)

 • B

  Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu

 • C

  Dự toán xây dựng

 • D

  Bao gồm cả 3 nội dung nêu tại a, b và c