1

Giai đoạn thi công xây dựng nên đo lún vào các giai đoạn công trình:

 • A

  25%, 50%, 75% tải trọng bản thân công trình.

   

 • B

  50%, 75%, 100% tải trọng bản thân công trình.

   

 • C

  25%, 50%, 75%, 100% tải trọng bản thân công trình.

 • D

  20%, 40%, 60%, 80% tải trọng bản thân công trình.