1

Khi khảo sát địa chất công trình cho khu nhà cao tầng phục vụ thiết kế kỹ thuật thì mạng lưới công trình thăm dò thường được bố trí như thế nào:

 • A

  Mỗi hạng mục công trình bắt buộc phải bố trí một công trình thăm dò

   

 • B

  Bố trí theo tuyến hoặc theo mạng lưới trên toàn bộ diện tích khu xây

  dựng của dự án

   

 • C

  Bố trí tùy thuộc điều kiện địa hình thực tế của khu vực xây dựng

   

 • D

  Bố trí ngay trên diện tích xây dựng của từng hạng mục công trình