1

Chủ đầu tư không có trách nhiệm gì trong công tác thiết kế xây dựng?

 • A

  Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện thiết kế xây dựng;

   

 • B

  Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng;

   

 • C

  Cung cấp thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng;

   

 • D

  Bồi thường thiệt hại khi nhà thầu thiết kế áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn

  không đúng quy định