1

Trên cơ sở đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện tại giai đoạn nào của dự án?

 • A

  Tại giai đoạn chuẩn bị dự án

 • B

  Tại giai đoạn thực hiện dự án;

 • C

  Đáp án a hoặc đáp án b;

 • D

  Tại giai đoạn kết thúc xây dựng.