1

Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt cùng với phê duyệt thiết kế, dự toán hay phê duyệt riêng?

  • Phê duyệt riêng với phê duyệt thiết kế

  •  Phê duyệt cùng với khi phê duyệt thiết kế

  •  Do người có thẩm quyền phê duyệt quyết định

  • Chỉ dẫn kỹ thuật không phải phê duyệt