1

Sức kháng uốn theo trạng thái giới hạn cường độ của kết cấu nhịp dầm thép là gì?

 • A

  Là mô men giới hạn Mr = φMn

 • B

  Là cường độ giới hạn ở mỗi bản cánh dầm Fr = φFn

 • C

  Là mô men giới hạn Mr và cường độ giới hạn Fr

 • D

   Là mô men giới hạn Mr hoặc cường độ giới hạn Fr