1

Đối với dầm thép liên hợp các đặc trưng hình học để tính độ võng được xét như thế nào?

 • A

  DC tính theo thép, DW và hoạt tải tính theo thép và bản hữu hiệu.

 • B

  DC tính theo thép, DW tính theo thép và toàn bộ bản, hoạt tải tính theo thép và bản hữu hiệu.

 • C

  DC tính theo thép, DW tính theo thép và bản hữu hiệu, hoạt tải tính theo thép và toàn bộ bản.

 • D

  DC tính theo thép, DW và hoạt tải tính theo thép và toàn bộ tiết diện bản