1

Bước thiết kế công trình xây dựng nào mới đủ điều kiện để khởi công
xây dựng công trình?

 • A

  Thiết kế cơ sở

   

 • B

  Thiết kế kỹ thuật

   

 • C

  Thiết kế bản vẽ thi công

   

 • D

  Một trong ba bước thiết kế trên đều được