1

Hệ số an toàn nhỏ nhất cho phép về ổn định của công trình trong các điều kiện làm việc đặc biệt (tổ hợp đặc biệt) được xác định như thế nào?

 • A

   

  Lấy giảm 10% so với tổ hợp cơ bản.

   

 • B

  Lấy tăng 10% so với tổ hợp cơ bản.

   

 • C

  Lấy giảm 5% so với tổ hợp cơ bản.

   

 • D

  Lấy như tổ hợp cơ bản.