1

Để đánh giá việc vạch tuyến của một đoạn tuyến là khó khăn có thể dựa vào những thông số nào sau đây?

 • A

  Các thông số về bình đồ và trắc dọc tuyến

 • B

  Khối lượng công tác xây dựng và giá thành xây dựng

 • C

  Số lượng công trình nhân tạo lớn như: cầu, hầm,…

 • D

  Cả ba đáp án trên