1

Tại sao trong công nghệ NATM lớp bê tông phun được yêu cầu phải mỏng và mềm?

 • A

   Để thi công được nhanh chóng, kịp thời chống rơi lở cho vách hang.

 • B

   Lớp bê tông phun này chỉ là một lớp trát nên không cần dày để tiết kiệm chi phí.

 • C

  Để lớp này chuyển vị cùng với vách hang.

 • D

  Vì công nghệ phun không thể đắp dày được