1

Tính toán độ bền và ổn định của đập bê tông theo nhóm trạng thái

giới hạn thứ nhất cần thực hiện với các nội dung nào sau đây?

 • A

   

  Ổn định tổng thể của đập.

   

 • B

  Độ bền chung của công trình và ổn định cục bộ của các bộ phận

  công trình.

   

 • C

  Cả a và b.

   

 • D

  Cả a, b và độ mở rộng các khớp nối thi công.