1

Chất thải rắn công nghiệp là?

 • A

   

  Là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của con người

   

 • B

  Là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất của con người

   

 • C

  Là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của con

  người

   

 • D

  Là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.