1

Khi tính ổn định chống trượt của đập trọng lực cần xét đến những mặt trượt nào sau đây?

 • A

   

  Mặt tiếp giáp giữa công trình và nền.

   

 • B

  Mặt nằm trong nền, đi qua lớp kẹp yếu (nếu có).

   

 • C

  Mặt đi qua khe nứt nghiêng rỗng trong nền (nếu có).

   

 • D

  Tất cả các ý trên.