1

Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo

các điều kiện gì?

 • A

  Phải bảo đảm không được rơi vãi

   

 • B

  Phải bảo đảm không gây bốc mùi

   

 • C

  Phải bảo đảm không làm nước rò rỉ

   

 • D

  Phải bảo đảm không làm rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi,

  nước rò rỉ.