1

Chất thải rắn sinh hoạt phải được thu gom theo tuyến để vận

chuyển tới địa điểm nào?

 • A

  Để vận chuyển đến điểm tập kết chất thải rắn

   

 • B

  Để vận chuyển đến trạm trung chuyển chất thải rắn

 • C

   

  Để vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải rắn

   

 • D

  Để vận chuyển tới điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt