1

Bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công xây dựng có hiệu
lực đến khi nào?

 • A

  Đến khi nhà thầu đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng

 • B

  Sau khi chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành của nhà thầu

 • C

  Đáp án a hoặc b do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng

 • D

  Sau khi công việc theo hợp đồng đã hoàn thành bàn giao chủ chủ đầu tư