1

Chất thải rắn sinh hoạt là gì?

 • A

   

  Là chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của

  con người

   

 • B

  Là chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất, dịch vụ của con

  người

 • C

  Là chất thải rắn phát sinh trong hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh của con người

   

 • D

  Là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con

  người