1

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng phải được nộp cho bên giao
thầu khi nào?

 • A

  Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực

   

 • B

  Sau khi hợp đồng được ký kết

   

 • C

  Trước khi khởi công xây dựng công trình

   

 • D

  Bao gồm cả a, b và c