1

Chất thải rắn thông thường là gì?

 • A

   

  Là chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của con người

   

 • B

  Là chất thải phát sinh trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh của con

  người

   

 • C

  Là chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của con người

   

 • D

  Là chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại.