1

Trường hợp phải thuê thầu phụ để thực hiện một số phần việc trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư thì cần phải có chấp thuận của ai?

 • A

  Người quyết định đầu tư

   

 • B

  Chủ đầu tư

   

 • C

  Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư tùy thuộc vào từng gói thầu

   

 • D

  Không cần phải có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức nào