1

Chất thải rắn là gì?

 • A

  Là chất thải phát trinh trong quá trình sinh hoạt của con người

   

 • B

  Là chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của con người

   

 • C

  Là chất thải ở thể rắn phát sinh trong quá trình sản xuất, sinh hoạt của con người

   

 • D

  Là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ

  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác