1

Các đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng (QCVN 07-2016/BXD) bao gồm những đối tượng nào?

 • A

  Áp dụng đối với các cá nhận, tập thể trong và ngoài nước

   

 • B

  Áp dụng đối với tổ chức trong nước

   

 • C

  Áp dụng đối với cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài

   

 • D

  Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng