1

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện gì?

 • A

  Những cá nhân chủ chốt của tổ chức phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực và hạng năng lực mà tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

 • B

  Tổ chức đã thực hiện công việc tương tự loại, cấp công trình

 • C

  Phải có thời gian tham gia hoạt động xây dựng tối thiểu 3 năm

 • D

  Đáp ứng cả điều kiện a và b ở trên