1

Chiều cao đáy dầm của kết cấu nhịp cầu vượt sông được xác định như thế nào?

 • A

  Điểm thấp nhất của đáy dầm cao hơn mực nước cao nhất (MNCN) 0,5m.

 • B

   Điểm thấp nhất của đáy dầm cao hơn MNCN 0,7m.

 • C

   Điểm thấp nhất của đáy dầm cao hơn MNCN 0,7m đối với sông có cây trôi và 0,5m đối với sông không có cây trôi.

 • D

  Điểm thấp nhất của đây dầm cao hơn MNCN 1,0 m đối với sông có cây trôi và 0,5m đối với sông không có cây trôi.