1

Trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm như thế nào là đúng sau đây?

 • A

  Giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án

 • B

  Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án

 • C

  Giám sát việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu thi công và giám sát thi công

 • D

  Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án