1

Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B, C đối với
các nguồn vốn nào?

 • A

  Nguồn vốn ngân sách nhà nước

 • B

  Nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách

 • C

  Nguồn vốn khác không phải nguồn vốn nêu tại điểm a và b

 • D

  Tất cả các nguồn vốn nêu tại điểm a, b và c.