1

Độ chính xác của công tác đo đạc kiểm tra kích thước hình học

và đo vẽ hoàn công không được lớn hơn:

 • A

  20% dung sai cho phép của kích thước hình học được cho trong

  tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc hồ sơ thiết kế.

   

 • B

  25% dung sai cho phép của kích thước hình học được cho trong

  tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc hồ sơ thiết kế.

   

 • C

  30% dung sai cho phép của kích thước hình học được cho trong

  tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc hồ sơ thiết kế.

   

 • D

  35% dung sai cho phép của kích thước hình học được cho trong

  tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc hồ sơ thiết kế.