1

Hiện tượng carst chỉ có thể phát triển khi phải hội đủ những điều kiện nào:

 • A

  Đá phải có tính hòa tan; nước phải có tính hòa tan và đá phải nứt nẻ

   

 • B

  Đá phải có tính hòa tan; nước phải có tính hòa tan

   

 • C

  Đá phải nứt nẻ, có tính thấm nước, nước có khả năng vận động

   

 • D

  Phương án b và c