1

Nhà thầu khảo sát xây dựng có những trách nhiệm gì dưới đây?

 • A

  Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện khảo sát theo quy định của hợp đồng xây dựng

 • B

  Cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng

 • C

  Cả nội dung a và b ở trên

 • D

  Không cần nội dung nào ở trên