1

Tìm câu trả lời sai

Chỉ tiêu NPV có nhược điểmlà:

 • A

   

  Phụ thuộc nhiều vào suất chiếtkhấu

   

 • B

  Chưa nói lên được hiệu quả sử dụng của một đồngvốn

   

 • C

  Phải xác định rõ ràng dòng thu chi của dựán

   

 • D

  Không được sử dụng để lựa chọn các phương án/dự án loại bỏ nhau nếu tuổi thọ khác nhau