1

Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?

 • A

   

  Các chi phí thiệt hại xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựngthuộc

  trách nhiệm của bảo hiểm.

   

 • B

  Chi phí cho khối lượng hoàn thành của các cấu kiện đúcsẵn.

   

 • C

  Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

   

 • D

  Tất cả các phương ántrên.