1

Theo QCVN 01:2019/BXD, nội dung nào sau đây không yêu cầu đối với đơn vị ở?

 • A

  Mỗi đơn vị ở phải bố trí đầy đủ các công trình dịch vụ – công cộng với quy mô đảm bảo phục vụ đủ cho dân cư của khu vực quy hoạch

 • B

  Xem xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận, dân số vãng lai đã quy đổ

 • C

  Mỗi đơn vị ở phải có tối thiểu một vườn hoa với quy mô tối thiểu là 1.000 m2

 • D

  Công trình dịch vụ – công cộng cấp đơn vị ở phải đảm bảo khả năng tiếp cận, sử dụng thuận lợi của các đối tượng dân cư trong đơn vị ở