1

Trong một tuyến của đường tầu điện ngầm, đối với không gian trong đường hầm thường phải áp dụng mấy loại khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc (kích thước bao)?

 • A

  Chỉ có một loại khổ giới hạn thống nhất.

 • B

  Có hai loại khổ giới hạn

 • C

  Có ba loại khổ giới hạn.

 • D

  Có bốn loại khổ giới hạn