1

Trong thiết kế đập bê tông trọng lực, kích thước các đoạn đập và các khối đổ cần được xác định trên cơ sở phân tích ứng suất nhiệt và cần xét đến các điều kiện nào sau đây?

 • A

   

  Kích thước các đoạn của nhà máy thủy điện, vị trí các lỗ xả nước trong thân đập

   

 • B

  Hình dạng lòng dẫn, điều kiện địa chất nền, điều kiện khí hậu vùng xây dựng.

 • C

  Cả a và b.

   

 • D

  Cả a, b và phương pháp thi công đập.