1

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thì Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lập theo quy định nào?

 • A

  Pháp luật về xây dựng

 • B

  Pháp luật về đầu tư công

 • C

  Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công

 • D

  Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật xây dựng