1

Độ sâu của tường răng cắm vào tầng ít thấm của nền đập đất cần khống chế bằng bao nhiêu?

 • A

   

  Bằng 0,5m.

   

 • B

  Lớn hơn 0,5m.

   

 • C

  Không nhỏ hơn 1m.

   

 • D

  Không nhỏ hơn 1,5m.