1

Hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng các điều kiện nào sau đây?

 • A

  Người tham gia ký kết có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

 • B

   Đáp ứng các nguyên tắc ký kết hợp đồng theo quy định

 • C

  Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật.

 • D

  Cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện ở trên