1

Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu nào dưới đây?

 • A

  Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu

   

 • B

  Các bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), Biên bản đàm phán hợp đồng

   

 • C

  Bao gồm đáp án a và b

   

 • D

  Không cần các tài liệu quy định tại a và b